GroenLinks voelt de urgentie en verantwoordelijkheid wél. Daarom dienden we meerdere voorstellen in om van koers te veranderen en de aanpak van de verschillende crisissen te versnellen. Op deze manier willen we een antwoord bieden op de problemen die dit oplevert voor Rotterdammers die dit flink in hun portemonnee voelen. Intussen subsidieert deze coalitie Rotterdammers die dit helemaal niet nodig hebben vanuit de algemene middelen.

KLIMAATCRISIS: GEEN TIJD TE VERLIEZEN

Er werd door de coalitie (en CDA, 50PLUS en FvD) tegen onze voorstellen “Put your money where your mouth is” en “Rotterdam Paris Proof” gestemd. En dat terwijl deze voorstellen een flink budget en plannen aandragen om de klimaatcrisis te bestrijden. Gelukkig haalde ons voorstel om het energietransitiefonds ook voor energie-coöperaties te maken het wel. Hiermee kunnen buurt- en wijkbewoners aan de slag met verduurzaming en de opwekking van schone energie.

Ook op het gebied van mobiliteit behaalden onze voorstellen een meerderheid, waardoor autobestuurders worden gestimuleerd in nu leegstaande garages te parkeren in plaats van in de binnenstad. GroenLinks blijft zich inzetten voor de voetganger en de fiets en pleit voor minder ruimte voor de auto in de stad.

ONVOLDOENDE OP AANPAK WOONCRISIS

GroenLinks ziet kansen om de beschikbaarheid van woningen voor Rotterdammers te versnellen en diende daar de voorstellen “Haalbaar en betaalbaar collectief wonen” en “Opkoopbescherming voor betaalbaar wonen” in. Ook hier kregen we de nieuwe coalitie niet in mee. Hierdoor zal het woningtekort alleen maar verder oplopen door de vertraging van nieuwbouw en de opkoop van panden door huisjesmelkers.

GroenLinks trok het voorstel “Iedere Rotterdammer een dak boven diens hoofd” in, nadat het college toezegde met heldere doelen en aanwijzingen te komen om dak- en thuisloosheid verder terug te dringen. Ondanks ons vurig pleidooi om gehoor te geven aan de oproep van de staatssecretaris én ondanks dat er ruim 200 Rotterdamse organisaties klaarstaan om hulp te bieden aan de minderjarige asielzoekers die in een schrijnende situatie verkeren, sluit de coalitie hiervoor haar ogen.

ONGELIJKHEID NEEMT TOE

Ondanks het coalitieakkoord dat zegt één stad te willen zijn, ziet GroenLinks tot slot ook de verschillen in ongelijkheid weer toenemen. Het is de vraag of er voldoende zorg beschikbaar blijft voor kwetsbare Rotterdammers, door de flinke bezuinigingen die dit college van plan is door te voeren. Ons aangenomen voorstel ter ondersteuning van de mantelzorger brengt hopelijk wat verlichting.

Ook heeft ons voorstel die de verlenging van de gemeenteambtenaar die de fysieke toegankelijkheid van de stad beschermt het gehaald. GroenLinks blijft zich hard maken om Rotterdam toegankelijk te maken voor iedereen.

Het aangenomen voorstel om ambitieus te blijven op het gebied van Taal, waardoor Rotterdammers beter leren lezen en schrijven is een stapje in de goede richting om verschillen te verkleinen. Taal opent tenslotte deuren naar elkaar en naar de toekomst. Daarnaast zal op advies van GroenLinks het college de begroting 2023 publieksvriendelijker maken, zodat deze toegankelijker wordt voor alle Rotterdammers.

GEEN FINANCIËLE RUIMTE

Geen enkel amendement (waarbij je geld beschikbaar maakt voor voorstellen of plannen) werd aangenomen. Dat betekent dat er op een begroting van 3,7 miljard geen enkele euro is verschoven om ruimte te bieden aan goede ideeën vanuit andere partijen. 

ROTTERDAM SLAAT RECHTSAF

GroenLinks ziet hierin de bevestiging dat de stad rechtsaf is geslagen met de coalitie van Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en DENK. Woningeigenaren en mensen die financieel aan de goede kant van de streep staan kunnen volledig profiteren van subsidie op woonlasten, door een kunstmatige lage OZB (onroerendezaakbelasting), subsidiëring van rioolheffing en afvalstoffenheffing.

GroenLinks heeft dan ook tegen de begroting gestemd. De eerste begroting van deze coalitie geeft onvoldoende antwoord op de grote behoeften van de verschillende crisissen. Daarnaast is de begroting niet toekomstgericht en zijn de financiële middelen oneerlijk verdeeld.