Sociale huur & housing first
De ambitie van het college voor het aandeel sociale huurwoningen in de stad is te laag, terwijl juist die woningen zo hard nodig zijn voor mensen met een laag inkomen, dak- en thuislozen en om woningen te vinden voor statushouders. Tegelijkertijd worden er nog steeds veel dure woningen gebouwd. Een direct gevolg hiervan is dat er onvoldoende woningen beschikbaar zijn voor een verdere uitrol van Wonen Eerst, waarbij dakloze mensen eerst een woning krijgen en vanuit dat vertrekpunt verder worden geholpen. Wat GroenLinks betreft is de Rotterdamse definitie van Wonen Eerst / Housing First toch al te smal, maar door het gebrek aan woningen komt het niet goed van de grond. GroenLinks stelt daarom niet alleen voor om de ambitie voor het aantal sociale huurwoningen te verhogen, maar ook te garanderen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar komen voor Wonen Eerst.

Leegstand & kraken
In de gemeente Rotterdam stond in 2023 4% van de woningen leeg, en 14% van de kantoren. In een wooncrisis is leegstand onaanvaardbaar, toch wil dit college geen nieuw beleid maken om leegstand tegen te gaan. GroenLinks stelt daarom voor om een Rotterdamse leegstandsverordening op te stellen, met de mogelijkheid om bij onnodige langdurige leegstand boetes uit te delen. Hiermee wordt het bewust leeg laten staan van panden onaantrekkelijk gemaakt, zodat die woningen weer beschikbaar komen voor woningzoekenden. Ook kan transformatie van leegstaande kantoren naar woningen met een leegstandsverordening extra worden gestimuleerd.
Een onderdeel van het leegstandsbeleid moet wat GroenLinks betreft zijn om kraken in Rotterdam weer te gedogen. Tijdens een wooncrisis mogen er wat ons betreft geen krakers worden ontruimd, als het pand vervolgens weer leeg blijft staan. Daarnaast is het ruimte bieden aan krakers een goede stok achter de deur voor pandeigenaren om leegstand te voorkomen.

Duurzaamheid
Al bij de bespreking van het Klimaatactieplan Rotterdam (KAR) werd duidelijk dat de doelen voor het verduurzamen van bestaande woningen in Rotterdam niet worden gehaald. De Rotterdamse woningcorporaties zijn hard aan de slag om in 2028 de slechtst geïsoleerde woningen aan te pakken. Maar zeker in de particuliere woningvoorraad, bij eigenaar-bewoners en in de particuliere verhuur, gaat de verduurzaming veel te langzaam. De klimaatdoelen voor bestaande woningen raken buiten bereik, maar toch is er nauwelijks budget vrijgemaakt om hier iets aan te doen. GroenLinks komt daarom met voorstellen voor extra inzet om de klimaatdoelen te halen.

Innovatieve woonvormen
In Rotterdam wordt al jarenlang gesproken over innovatieve woonvormen, zoals wooncoöperaties, maar tot nu toe is er maar weinig actie. Er zijn genoeg enthousiaste initiatiefnemers, maar steeds weer loopt het ergens spaak. Een belangrijke belemmering is dat er te weinig kavels beschikbaar zijn voor coöperatief wonen. Dit kan ook anders: de gemeente zou vooraf bepaalde kavels moeten aanwijzen als experimenteerruimte, met een lagere grondprijs, voor wooncoöperaties en andere innovatieve woonvormen. Zodat initiatieven van onderop weer de ruimte krijgen in onze stad.

Op donderdag 14 maart wordt bepaald of Rotterdam de wooncrisis het hoofd kan bieden. Met deze voorstellen hoopt GroenLinks de Rotterdamse woonvisie bij te sturen Daarin trekken we nauw samen op met de PvdA. Als linkse oppositiepartijen die liever over volkshuisvesting spreken dan over een woningmarkt, hebben we veel gemeen. In de hoop dat we samen sterker staan, zullen we veel van deze voorstellen gezamenlijk met de PvdA indienen.