Beschermd wonen
Rotterdam investeert in extra locaties voor beschermd wonen. De doorstroming van nood- en nachtopvang via beschermd wonen naar zelfstandigheid wordt verbeterd.

Spreiding opvanglocaties
Opvanglocaties worden evenredig over de stad verspreid. In elk gebied is tenminste één laagdrempelige GGZ-voorziening.

Huiselijk, seksueel- en eergerelateerd geweld aanpakken
We investeren in preventie en voorlichting, en versterken de capaciteit en deskundigheid van zorgverleners en politie. Dat legt de basis voor een intensievere aanpak van huiselijk, seksueel- en eergerelateerd geweld.

Meldpunt Veilig Thuis bereikbaar
Het meldpunt Veilig Thuis moet dag en nacht bereikbaar en inzetbaar zijn. Wachtlijsten zijn onacceptabel, wie te maken krijgen met huiselijk geweld of kindermishandeling wordt meteen geholpen. Veilig Thuis zorgt voor nazorg voor en terugkoppeling aan slachtoffer en melder.

Voldoende opvang
De gemeente borgt voldoende opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld. Daarbinnen is in het bijzonder aandacht voor LHBTI-ers uit traditionele gemeenschappen.