Rotterdamse peuters zijn er vroeg bij
De voorschoolse educatie breiden we uit, zo start geen kind met een achterstand aan de basisschool. De verschillen tussen voorschoolse educatie, peuterspeelzalen en kinderopvang werken we weg. Zo spelen kinderen van jongs af aan samen.

Kinderen zonder taalachterstand naar school
Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) test kinderen voor ze naar school gaan op taalachterstand. Logopedisten van het CJG verwijzen naar het juiste hulpaanbod.

Ouderbetrokkenheid en ouderbijdrage
Rotterdamse scholen stimuleren de ouderbetrokkenheid door het inzetten van ouderconsulenten en het faciliteren van ouderinitiatieven. Leerlingen worden niet uitgesloten van schoolactiviteiten omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald is.

Passend onderwijs voor alle kinderen
Elk kind verdient goed en passend onderwijs. In Rotterdam is er voor ieder kind een passende school of leeromgeving te vinden, zodat er geen kinderen onnodig thuiszitten.

Terugdringen schooluitval
Voor thuiszitters zoeken we een passende school. Bij overstappen van het ene naar het andere schooltype is er contact tussen mentoren.

Gezonde leerlingen
Rotterdam blijft investeren in programma’s om jongeren aan het bewegen te krijgen, zoals Lekker Fit en de schoolsportverenigingen.

Gezonde gebouwen
We willen goed onderwijs in goede gebouwen, niet in barakken, containers of andere noodgebouwen. Duurzame schoolgebouwen en groene schoolpleinen bevorderen de resultaten. Lagere energiekosten zorgen voor meer geld voor onderwijs.

Gezond onderwijsstelsel
De gemeente Rotterdam spant zich in om de bureaucratisering van het onderwijs tegen te gaan en om de deskundigheid van Rotterdamse leerkrachten te vergroten.