Gebiedscommissies versterken
Lokale besluitvorming sluit beter aan op de wensen van de bewoners. Daarom wil GroenLinks sterke gebiedscommissies met goede gebiedsambtenaren. Bezuinigingen op gebiedsambtenaren worden teruggedraaid.

Dienstverlening van de gemeente verbeteren
GroenLinks wil voor elke Rotterdammer een stadswinkel in de buurt. De maximale wachttijd voor een afspraak is nooit meer dan drie dagen. Vraagwijzers en andere gemeentelijk loketten worden lokaal en naar behoefte georganiseerd. Het taalniveau van de gemeentelijke dienstverlening wordt eenvoudiger in teksten, regelingen, folders en brieven. Wie niet digitaal vaardig is, krijgt hulp.

Open overheid
De gemeente toont open en transparant per wijk welke besluiten er met welk geld worden genomen. De gemeente stelt deze informatie online beschikbaar. Rotterdammers krijgen de mogelijkheid eenvoudig input voor verbetering te leveren.

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens
De gemeente maakt inzichtelijk welke persoonsgegevens geregistreerd worden, voor welke doeleinden, en met wie de gegevens gedeeld worden. Ook geeft de gemeente Rotterdam openheid over het gebruik van big data en profilering. De gemeenteraad krijgt de middelen om dit gebruik te toetsen.

Slimmer aanbesteden
Bij aanbestedingen en het verstrekken van subsidies wordt kwaliteit leidend. In alle contracten worden voorwaarden van goed werkgeverschap en wederkerigheid aan de stad opgenomen.

Agendavorming van onderop
Het beleid in Rotterdam wordt nu nog vaak centraal en stedelijk vastgesteld. GroenLinks wil dat er meer ruimte komt voor beleid van onderop en maatwerk in de gebieden. Oplossingen uit buurten, wijken en gebieden worden medebepalend voor de stedelijke agenda. De centrale diensten dienen snel en in onderlinge samenhang in te spelen op de vragen die vanuit de gebieden worden geformuleerd.