Algemene beschouwingen: klimaatverandering is een speerpunt

Op donderdag 7 november vonden de algemene beschouwingen plaats. Tijdens deze begrotingsvergadering heeft GroenLinks ook vier moties ingediend, die allemaal zijn aangenomen. Zoals ieder jaar hield fractievoorzitter Lies Roest voorafgaand een speech, je lees hem hieronder terug.

Klimaatverandering is een speerpunt
Het is duidelijk dat de aanpak van klimaatverandering een speerpunt is voor dit stadsbestuur. We zorgen dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. Samen met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken we aan een Rotterdams klimaatakkoord, dat over twee weken zal worden gepresenteerd. In deze begroting wordt onder andere geld vrijgemaakt voor het aansluiten van de wijk Heindijk in IJsselmonde op het warmtenet, vergroening van de haven en het stimuleren van energie-coorporaties van Rotterdammers. Daarnaast zijn er ook al hele concrete resultaten geboekt. Dit jaar is bijvoorbeeld de grootste windmolen van de wereld geopend, en die staat uiteraard hier in Rotterdam.

Schone lucht
Ook op het gebied van schone lucht worden grote stappen gezet. GroenLinks is erg blij met het fietsplan dat onlangs door de raad is vastgesteld. Ook zijn wij zeer tevreden met de uitwerking van de motie van raadslid Astrid Kockelkoren, over de investering van 23 miljoen euro in de buitenruimte voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Fijn dat we Zuid daarmee een impuls kunnen geven, zowel op het gebied van groen als voor het stimuleren van het fietsgebruik. 

Ondersteuning voor groene bewonersinitiatieven 
Wij hebben ons ook hard gemaakt voor de ondersteuning van groene plekken en parken die bewoners zelf onderhouden, zoals het Hefpark, De Groene Oase en het Dakpark. Daar moet wat ons betreft ondersteuning voor komen, want deze groene plekken die zorgen voor sociale verbinding zijn zeer waardevol voor onze stenige stad. Wij zijn blij dat ons signaal wordt opgepikt door andere partijen en ondersteunen graag hun voorstellen op dit gebied. 

Meer zwemwater voor Rotterdam
Toch is er ook nog ruimte voor verbetering. Wij zien bijvoorbeeld dat er in Rotterdam een tekort is aan zwemwater in de open lucht, en zeker nu de zomers steeds warmer worden, is daar veel behoefte aan. Daarom willen wij het college vragen te onderzoeken of er meer openbaar zwemwater kan worden gerealiseerd in onze stad. 

Duurzame koffiebekertjes
Ook de duurzaamheid in eigen huis kan altijd beter! Daarom stellen wij voor voortaan alleen nog maar gebruik te maken van duurzame koffiebekertjes. Op die manier reduceren we de gemeentelijke afvalberg en dragen we bij aan een beter milieu.

Sociaal Rotterdam
Ook op sociaal gebied worden er enorme stappen gemaakt. Voor het eerst sinds lange tijd is het aantal Rotterdamse bijstandsgerechtigden aan het dalen. Zij worden nu vanuit vertrouwen benaderd in plaats van met een keiharde aanpak. En dat werkt! Want ook het aantal klachten over de bejegening, lang een probleem bij Werk en Inkomen, is flink aan het dalen. Een mooi resultaat! Wij zien dat dit college alles in het werk stelt om Rotterdammers weer aan werk te helpen. Uiteraard zijn de LeerWerkAkkoorden daar een goed voorbeeld van. 

Aanpak armoede werpt vruchten af
Ook de armoedeaanpak van dit college begint zijn vruchten af te werpen. En als het ergens knelt, is dit college bereid om het beleid aan te passen. Ik ben erg blij met het besluit om het jeugdtegoed voor oudere kinderen te verhogen, en steun ook graag de motie die D66 heeft ingediend om de doelgroep te verbreden en zo de armoedeval te verkleinen. Ik vond het mooi om te zien dat zoveel collega's uit deze raad mee hebben gedaan aan de armoedechallenge van Warm Rotterdam. Iedereen concludeerde dat het leven van 50 euro per week toch veel meer voeten in de aarde heeft dan wij soms denken. Je wordt gedwongen om moeilijke keuzes te maken. Zo hoorden wij afgelopen week dat de Rotterdamse kledingbank een groot tekort heeft aan winterjassen voor kinderen. Die slijten immers sneller en worden dus minder gedoneerd. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat er in Nederland jaarlijks 1,2 miljoen kledingstukken worden vernietigd. Dat kan beter! Wij vragen het college dan ook om in gesprek te gaan met de kledingbranche om te kijken of hier niet een mouw aan te passen valt.

Verbeterpunten
Natuurlijk zijn er ook punten voor verbetering. We zullen komende tijd een moeilijke beslissing moeten gaan nemen over de toekomst van het warmtebedrijf. We zien dat het aantal schiet- en steekincidenten in onze stad toeneemt, terwijl de politie niet de gewenste capaciteit tot haar beschikking heeft. Het lukt nog steeds niet goed genoeg om de service bij onze stadswinkels en 14010 op het gewenste niveau te brengen. En we zien dat onze gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomites zich nog onvoldoende gehoord voelen door ons. Dat zijn zorgelijke ontwikkelingen. Maar wij hebben er ook vertrouwen in dat dit college het komende jaar, samen met onze raad, alles op alles zal zetten om op deze punten tot verbetering te komen.

Iedereen doet mee in Rotterdam
Grote steden zijn van oudsher emancipatiemachines. Zeker Rotterdam! Hier krijgt eenieder de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen. We investeren in extra lesuren voor kinderen, zodat iedereen het maximale uit zijn schoolcarrière kan halen. We investeren in taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers, zodat zij niet aan de zijlijn komen te staan in onze samenleving. We investeren in GIT-trajecten, waar statushouders tegelijkertijd de taal leren, inburgeren en een vak leren. En dankzij de inspanningen van het college hebben we nu een flinke subsidie van het rijk binnengehaald voor extra GIT-trajecten. Daarmee gaan we komende jaren nog eens meer dan 400 mensen aan een baan helpen!  En we investeren in ouderenhubs, waar zorg en voorzieningen voor ouderen gecentreerd worden zodat zij langer in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. 

Het Rotterdams Filmfonds
Ook op cultureel gebied is er in onze stad veel te beleven. Maar op een vlak missen wij nog iets. Rotterdam heeft namelijk sinds 2012 geen filmfonds meer. Wij willen het college vragen te onderzoeken of het mogelijk is weer een dergelijk fonds in het leven te roepen. Daarmee willen we de professionalisering van de sector stimuleren en creeren we extra werkgelegenheid, stageplekken en mogelijkheden voor talentontwikkeling in deze sector.

Financiële plaatje
Laten we tot slot nog even naar het financiële plaatje kijken. Dit voorjaar zag Rotterdam zich geconfronteerd met een flinke financiële opgave. Door tegenvallende inkomsten uit het gemeentefonds, gecombineerd met tekorten op WMO en Vastgoed, kwamen we uit op een tekort van 270 miljoen euro. Zonder deze tekorten had de groeicurve van dit college er ongetwijfeld nog mooier uitgezien! Toch is het dit college gelukt daar een oplossing voor te vinden, en een sluitende begroting te presenteren, zonder dat onze grote ambities daaronder hoeven te leiden. Dat is een compliment waard!

Wij zijn trots
Dit college is hard aan het werk om de ambities uit het coalitieakkoord om te zetten in concrete resultaten. GroenLinks stond aan de basis van dit college, en we zijn trots op de manier waarop wij gezamenlijk werk maken van duurzaamheid en schone lucht, werk voor Rotterdammers, een vangnet voor wie dat nodig heeft, en een fijne groene stad waar iedereen zijn talenten kan ontplooien. Voor alle Rotterdammers, van jong tot oud.