Waar gaat het referendum over?
GroenLinks -Rotterdam en de Rotterdamse Partij van de Arbeid organiseren een referendum onder de leden met de vraag:
Ben je voor een gezamenlijke kandidatenlijst en verkiezingsprogramma van de PvdA en GroenLinks bij de verkiezingen in 2026 voor de gemeenteraad van Rotterdam, of ben je voor deelname aan de verkiezingen als afzonderlijke partijen?
Is de uitslag bij beide partijen ‘voor gezamenlijkheid’, dan doen we samen mee aan de verkiezingen met één kandidatenlijst en één verkiezingsprogramma.

Waarom nu?
De gemeenteraadsverkiezingen staan gepland voor maart 2026. Voorafgaande aan verkiezingen moeten er meerdere dingen geregeld worden, waar onze leden bij elke stap ook genoeg tijd moeten hebben om inspraak te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de opdrachten aan de programmacommissie, scoutingscommissie en kandidatencommissie; en later het amenderen van het programma en het vaststellen van de lijstvolgorde. De opdrachten en procedures hangen ook af van de vraag of we samenwerken of niet. Daarom is het nodig om voor de zomer duidelijkheid te hebben over de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Waarom beslissen wij dat?
Het GroenLinks-congres van 4 februari 2023 heeft de motie “Lokaal bepaalt” aangenomen. Daarmee is vastgelegd dat voor de gemeenteraadsverkiezingen elke lokale afdeling zelf besluit of GroenLinks zelfstandig of in een combinatie aan de gemeenteraadsverkiezingen deelneemt.

Als de meerderheid voor stemt, gaan we dan in Rotterdam fuseren met de PvdA?
Nee. Het referendum gaat een gemeenschappelijke lijst en programma voor de eerstkomende gemeenteraadsverkiezingen. Over een eventuele fusie beslissen we op landelijk niveau. Dat betekent aan de ene kant: als we landelijk zouden fuseren zijn we in Rotterdam automatisch ook gefuseerd. En aan de andere kant: zolang we landelijk niet gefuseerd zijn kunnen we lokaal niet fuseren. Er zijn landelijk nog geen plannen voor een fusie.

Hoe gaat de gezamenlijke lijst heten?
De kieswet laat alleen toe dat de gezamenlijke lijst de namen van de samenwerkende partijen draagt. Aan de Tweede Kamerverkiezingen deden we mee als GroenLinks/PvdA. Een nieuwe naam is niet toegestaan. Voor de kieswet heet wat we voorstellen een “combinatie van aanduidingen”.

Wat gebeurt er als één partij voor en de andere tegen deze samenwerking stemt?
Dan gaan we als aparte partijen de verkiezingen in, net als wanneer beide partijen tegenstemmen.

Wat gebeurt er als beide partijen tegen een gezamenlijke lijst stemmen?
Dan gaan we als aparte partijen de verkiezingen in, net als de vorige keren. Wel gaan we dan nadenken over een andere vorm van linkse samenwerking.

Wie wordt de lijsttrekker?
Dat bepalen we nu nog niet. Als we besloten hebben of we zelfstandig of gezamenlijk de verkiezingen ingaan, moeten we besluiten hoe we een lijsttrekker kiezen. De statuten van GroenLinks geven daar verschillende mogelijkheden voor. Als we zelfstandig de verkiezingen ingaan zal het afdelingsbestuur de ALV een van die opties voorstellen. Als we samen de verkiezingen ingaan zullen de besturen van PvdA en GroenLinks een gemeenschappelijk voorstel doen, dat volgens beide statuten mogelijk is. De feitelijke verkiezing is in het najaar van 2025.